Members of NIMA Kurukshetra:


Photograph Name of Doctor Mobile No. Date of Birth
Dr. Abhinav Sharma
9416393477
Dr. Abhishek Kapil
9896237170
11.08.1970
Dr. Alankar Dhariwal
9896634104
11.02.1981
Dr. Alka Grover
9812011678
15.08.1964
Dr. Amit Sethi
9896254890
30.12.1979
Dr. Anil Dutt
9416236929
Dr. Arun Gaba
9896783455
Dr. Arvind Sharma
9467990305
24.09.1979
Dr. Ashok Arora
9416392298
01.09.1960
Dr. Ashok Bansal
9812572622
03.11.1973
Dr. Ashok Sardana
9896021671
Dr. Ashok Sharma
9416037013
Dr. Balbir Sandhu
9813063424
02.01.1963
Dr. Baldev Parkash
9896175224
16.03.1966
Dr. Bhupinder Sharma
9466046108
Dr. Bimal Sharma
9416466980
29.08.1967
Dr. Chaman Lal Saini
9416481822
28.08.1960

    

next